Selections of Karmello Chocolates

KARMELLO STANDARD BOX

Price: 10,99 EUR

COCKTAIL SELECTION

Price: 10,99 EUR

NUT SELECTION

Price: 10,99 EUR

COFFEE SELECTION

Price: 10,99 EUR

GIANDUJA SELECTION

Price: 10,99 EUR

ALCOHOL SELECTION

Price: 10,99 EUR

CUBA LIBRE

Price: 10,99 EUR

COSMOPOLITAN

Price: 10,99 EUR

TEQUILA SUNRISE

Price: 10,99 EUR

MOJITO

Price: 10,99 EUR

PINA COLADA

Price: 10,99 EUR

LYCHEE

Price: 10,99 EUR

STRAWBERRY

Price: 10,99 EUR

COFFEE AND NUTS

Price: 10,99 EUR

MILKY HAZELNUT

Price: 10,99 EUR

WHITE ALMOND

Price: 10,99 EUR

GINGERBREAD

Price: 10,99 EUR

DARK ALMOND

Price: 10,99 EUR

CAPPUCINO

Price: 10,99 EUR

FRENCH COFFEE

Price: 10,99 EUR

AMARETTO

Price: 10,99 EUR

TRIPLE SEC

Price: 10,99 EUR

ITALIAN COFFEE

Price: 10,99 EUR

DARK GIANDUJA

Price: 10,99 EUR

WHITE GIANDUJA

Price: 10,99 EUR

GIANDUJA WITH RAISINS

Price: 10,99 EUR

CRUNCHY GIANDUJA

Price: 10,99 EUR

COGNAC

Price: 10,99 EUR

WHISKY

Price: 10,99 EUR

CHILLI VODKA

Price: 10,99 EUR

COOKIE

Price: 10,99 EUR

MALIBU RUM

Price: 10,99 EUR

CARAMEL HEARTS

Price: 10,99 EUR

RUBY HEARTS

Price: 10,99 EUR

VANILLA HEARTS SET

Price: 10,99 EUR